راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رمالی ، فال بینی و جن گیری

پدیده ای هم چون جن گیری جزء موضوعاتی است که به اشکال مختلف ومتناسب با هرعصر و زمانی ظهور می یابد. علل افزایش این گونه پدیده ها در جامعه، به مقتضیات زمان متفاوت است.

در میان انسانها بر سر خلقت نظام عالم دو دیدگاه کلی وجود دارد، عده ای که همه چیز را ناشی از خلقت ذات الهی می دانند و گروهی دیگر که سرمنشا خلقت نظام عالم را در طبیعت جستجو می کنند. اگرچه میان آنان اختلاف نظرها بسیار عمیق و اساسی است، ولی هیچ یک از این دو گروه نتوانسته اند وجود موجودات ماوراؤالطبیعه را انکار کنند. آنهایی که خداباورند و به روح و معاد معتقدند (غیر از مسلمانان) از آنها به عنوان ارواح خبیثه و یا ارواح شریر و یا شیطان یاد می کنند، برخی هم آنها را موجودات فضایی قلمداد می کنند، مادیون هم که اعتقادی به ذات الهی و قدرت پروردگار ندارند، این موجودات را همان انسانهای اولیه ای می دانند که در سیر تکامل بین انسان و میمون حیران مانده و به شکل و شمایل غریب درآمده اند
و اما مسلمانان معتقدند : بنا به نص صریح قرآن، موجودات عالم به سه گروه گروه تقسیم می شوند: 1ـ جمادات 2ـ نباتات 3ـ حیوانات؛ که یا دارای عقلند مانند انسان، فرشتگان و جنیان و یا فاقد عقل و شعورند مانند حیوانات .و باز بنا به آیات نورانی قرآن کریم، باید بدانیم که بدون هیچ شک و تردیدی موجودی با نام �جن� در جهان آفرینش وجود دارد که از نظر تکلیف و شایستگی مورد خطاب پروردگار قرارگرفته و مشابه انسان می باشد،

1395/03/30
|
11:45
دسترسی سریع
راه و بیراه