عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

شاه اسماعیل كیست

در مورد حكومت صفویه 2 تا 3 هزار جلد كتاب به زبان های مختلف نوشته شده است ... امپراطوری صفویه باعث وحدت ملی در ایران شد و سبب شد دولت ملی در ایران ایجاد شود

1397/05/02
|
08:45
دسترسی سریع
عبور از تاریخ