عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

تیمور لنگ

جنایت های تیمور لنگ جنایت هاییی كه این شخص در ایران و بخصوص در اصفهان انجام می دهد مناره هایی كه پر از سر های بیده شده كرده بودند همراه با برنامه عبور از تاریخ در مورد سلسله تیموریان

1397/03/22
|
15:00
دسترسی سریع
عبور از تاریخ