حسن معینی

حوزه تخصصی: هماهنگی و ارتباطات

" كار هماهنگی و ارتباطات را از سال 1381 با رادیو شروع كردم."

دیپلم
هماهنگی و ارتباطات رادیو

- همكاری مجدد از سال 74 با گروه اجتماعی شبكه 1
- هماهنگی و ارتباطات با برنامه های هفت شنبه/ توپ/ ایستگاه ورزش/ كافه رادیو/ عصر پرتقالی/ چهارسو/ چهار چهار دو/ اینجا شب نیست/ كسی صدام می زنه/ یك مسابقه یك گزارش/ بگو تا بگم/ ورزش صمیمانه رادیو/ جوان ایرانی سلام/ هفت ترانه / كاوشگر و... در رادیو جوان
هم اكنون در برنامه "توپ" و" تو را نفس می كشم" و "و اما ورزش" است.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع