طاهره خضرایی

حوزه تخصصی: گویندگی

" کار در رادیو را از سال 1365 شروع کردم."

متولد 1335- کارشناس ترجمه زبان انگلیسی
گوینده رادیو

- سابقه همکاری با شبکه های: فرهنگ/ سلامت/ جوان/ تهران/ پیام
- فعالیت در برنامه های :لحظه های سبز/ به رنگ سپیده/ صدای روستا/ سروش آسمانی/ آهای دلای با وضو

در حال حاضر در برنامه "به رنگ سپیده" است.

دسترسی سریع