مژده نقده دوز طهرانی ها

حوزه تخصصی: آیتم ساز

" كار در رادیو را از سال 1391 با رادیو جوان شروع كردم."

متولد 1366- كاردانی حسابداری و كارشناسی ادبیات فارسی
آیتم ساز رادیو

-همكاری با شبكه جوان به عنوان برنامه ساز و نویسنده از سال 1391
-تهیه كنندگی برنامه های چیزهایی كه نمی شنوی/ نوروز 1393/ سكوی پرواز در مهر ماه 1394 در رادیو جوان
-همكاری به عنوان های آیتم ساز، مستند ساز، گزارشگر، هماهنگی و نویسنده در برنامه های اینجا شب نیست/ هوای سحر/ رادیو من/ ایستگاه ورزش/ یك فانوس روشن/چهار چهار دو/ محله من و ما و ... در گروه های مختلف رادیو جوان
در حال حاضر در برنامه های " ایستگاه ورزش"، " چهار چهار دو"، " و اما ورزش"،" دو به دو"،" عقیق"،" اینجا شب نیست" و "محلۀ من و ما" و ... در رادیو جوان است.

دسترسی سریع