حسین قدیمی

حوزه تخصصی: هماهنگی- بازیگری

" کار در رادیو رااز سال 74 با مرکز خراسان رضوی و سال 79 با مرکز استان مرکزی اراک در زمینه نویسندگی و بازیگری نمایش آغاز کردم."

کارشناس ادبیات نمایشی
هماهنگی و بازیگر رادیو

- فعالیت در سمت های نویسندگی، آیتم سازی، گزارشگری، بازیگری، آرم و آنوس سازی، هماهنگی ارتباطات و...در شبکه جوان از سال 86
- همکاری باایران صدا، رادیو نمایش، رادیو خانواده، رادیو صبا، رادیو فصلی و...
"هم اکنون غیر از هماهنگی برنامه های مختلف بازیگری "اینجا شب نیست" بامداد چهارشنبه و بامداد شنبه و "محله من و ما" را بر عهده دارد.

دسترسی سریع