جمعمون جَمعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

از من گفتن و از شما خندیدن

آیتم طنز برنامه جمعمون جمعه.
فرهنگ تشكر كردن در خانواده ایرانی.

1400/04/20
|
11:01
دسترسی سریع
جمعمون جمعه