ملت حماسه 10 الی 22 شهریور از ساعت 17:00 به مدت یك ساعت و ربع

رادیو جوان

ملت حماسه

مقتدرانه عمل كردن در زندگی

بین اقتدار و تسلط تفاوت وجود دارد یكی از صفات مهم در مرد ها اقتدار است .

1398/07/08
|
14:07
دسترسی سریع
ملت حماسه