بهارانه 29 اسفند تا 13 فروردین از ساعت 17:00 به مدت یك ساعت

رادیو جوان

بهارانه

روستای شیلاندر

روستایی در نزدیكی زنجان جایی كه مهندسی گنبد مسجد آن در دنیا زبان زد است ... داشتن منظقه انگوران و از صنایع دستی آن می توان چاقو سازی را نام برد

1397/01/05
|
15:05
دسترسی سریع
بهارانه