صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اگر دام اسلامی ذبح شده باشد استفاده از چرم و اجزای حیوان اشکالی ندارد و اگر یقین دارید که ذبح اسلامی نبوده نجس است

مرتبط با این