چهارسو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

نقش صنایع دستی در تحقق توسعه پایدار

حجت الله مرادخانی، كارشناس صنایع دستی و معاونت میراث فرهنگی با چهارسوی رادیو جوان گفتگو كرده است:
با توجه به اینكه در دنیای امروز بحث توسعه پایدار خیلی مورد توجه هست . حوزه فرهنگ به ویژه صنایع دستی نقش مهمی میتواند ایفا كند.

1396/06/20
|
09:18
دسترسی سریع
چهارسو