صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

دریغ است ایران که ویران شود چون ایران نباشد تن مباد وجود بد اهرمن مرده باد که دادند سرها شهیدان به خاک هم حفظ گردند ایران پاک

کم کم قدرت مهندسی جنگ آشکار شد تا جهاد سازندگی مسئولیت پروژه مهندسی برای تهیه امکانات مورد نیاز بر عهد گرفت . در بازی زمانی متناسب با پیشروی جنگ نیروهای مهندسی دست به ابتکارات جدیدی دراین حوزه می زدند ساخت پل ها بر روی رودخانه بود.

مرتبط با این