آتش پنهان پنج شنبه ها از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آتش پنهان

آتش پنهان

همه اولش تفننی شروع می كنن. همه اولش تصور می كنن گرفتار نمی شن. همه اولش فكرش هم نمی كنن .... اما نمی دونن كه آتش این راه و بر جان می زند.
قصه قصۀ آتش پنهانِ اعتیاد است و خاكستر سردش.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : فاطمه شهبندی
نویسنده : احسان حجتی
گوینده : فاطمه فراهانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
آتش پنهان