سینماچی پنج شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

سینماچی

ضبط برنامه سینماچی

تهیه كننده: فاطمه شهبندی
سردبیر و گوینده: علی مرادخانی

سینماچی جمعه ها ساعت 16

1401/05/11
|
9:32

دسترسی سریع
سینماچی