محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

برنامه ای پیرامون انتخابات

1396/02/26
|
11:52
|

در دوران انتخابات برنامه محرمانه مستقیم با رویكرد انتخاباتی به موضوعاتی از قبیل گردشگری، نانو تكنولوژی ، محیط زیست و تعامل فرهگی و هنری پرداخت. در این برنامه كه هر سه شنبه ساعت20:30 از شبكه رادیویی جوان پخش میشد ،همراه با كارشناسان مربوطه به بررسی كم و كاستیها و راهكارهایی برای رشد روزافزون مباحث صحبت به میان می آمد. تهیه كننده و نویسنده این برنامه انوشه میر مجلسی و گوینده این برنامه فاطمه صداقتی بود.

دسترسی سریع
محرمانه مستقیم