دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

شخصیت آدم‌ها شخصیت ما آدم‌ها

بررسی شخصیت از نظر روانشناسی

1398/06/05
|
09:07

روانشناسان در بحث از شخصیت، بیش از هر چیز به تفاوت‌های فردی توجه دارند و در واقع این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می‌شود که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می‌زدند. به مرور معنای آن گسترده‌تر شد و نقشی را نیز که بازیگر ادا می‌کرد، در بر گرفت. بنابراین، مفهوم اصلی و اولیۀ شخصیت، تصویری صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می‌کند، ترسیم می‌شود. یعنی فرد به اجتماع خود شخصیتی ارائه می‌دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می‌کند.

شخصیت را بر اساس صفت بارز، یا مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده‌اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برونگرا، درونگرا یا پرخاشگر و امثال آن می‌دانند. از شخصیت تعریف‌های متعدد و گوناگونی را ارائه کرده‌اند. اما تعریف شلدون که تعریفی کامل و جامع به نظر می‌رسد، این است: «شخصیت سازمان پویای جنبه‌های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است».

در برنامۀ این هفتۀ دایره، مورخ سی و یکم مرداد، دربارۀ شخصیت همراه با خانم دکتر نیک امال صحبت کردیم و آن را مورد بررسی قرار دادیم. این برنامه هر پنجشنبه ازشبکۀ رادیویی جوان پخش خواهد شد.

دسترسی سریع
دایره