صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

روی کسی حساب باز کردن


بله بزرگ فامیلشون مرقوم کردن که
آهای معلم سرخانه یعنی اگر یک دانه از این نوادگانمان دم پر ما بیاید، درجا میگیرم کله اش را کِز میدهم . برو بهشان بگو دیگر روی ما حساب نکنند. دیگر ازین خبرها نیست که هی بیایند ما را چیز کنند....یعنی هی پول بسلفند و خرج اتینا کنند . یا چه میدانم بزنند شیشه در و همساده ها را با تیرکمان بشکنند بعد ما با گردن کج و یک متر و بیست سانت سبیل برویم عذرخواهی و عقب شیشه بُر..خیر ..مگر ما چرتکه ایم که کسی بخواهد روی ما حساب باز کند ..برو بهشان بگو
ضمیمه : این ماشین خانم مهندس همساده مان خراب شده پِت پِت میکند بعد کلاسِ بدرد نخورت برو یک نگاهی بهش بیانداز. بروی ها ،چشم سفید بازی در نیاوری، ما روی تو حساب کرده ایم که به خانم مهندس قول داد ه ایم ها

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و چهارم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیست و دوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور

  • تکلیف ششم شهریور