صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

ریخت و پاش


بله جناب بزرگ فامیلشون مرقوم کردن که

آهای معلم سرخانه صبحی این نوادگان ما با یک دست کله پاچه و یک تاغار حلیم دارچینی ما را چیز کردند .. نه یعنی سبیلمان را چرب کردند و کارت عابر بانک ما را هر جوری بود گرفتند .مثل اینکه امشب یک سور و ساتی دارند که نمیدانم تولد بود ،حنابندان بود ، شاید هم پاتختی ما بود ، حالا هر چه بود کارت را سُلفیدند دیگر،
فقط تو حواست به آنها باشد ریخت و پاش نکنند ها بعد هم کلی هزینه بگذارند روی دستمان. ببین ، پنجاه هزار بیشتر از کارتمان بردارند از حقوق تو کم میکنم .. گفته باشم
اما عجب حلیمی بود ها

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و هفتم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیست و دوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور

  • تکلیف ششم شهریور