آتش پنهان پنج شنبه ها از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آتش پنهان

آتش پنهان

چهارشنبه ساعت14:30

1396/02/19
|
15:48
|

نصر ا... بهترین شرایط اقتصادی و خانوادگی را برای خودش فراهم كرده بود تا اینكه اعتیاد به شیشه همه چیز او را گرفت . از همسر و فرزندان گرفته تا كارو تمام اموالش را.....
برای شنیدن قصه نصر ا.. آتش پنهان این هفته رو از دست ندید

دسترسی سریع
آتش پنهان