عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

جنگ كاره

عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد

1395/02/12
|
16:59
|

عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضدو ادامه تاریخ ایران زمین و دوران اشكانیان و جنگ كاره با رومیان

دسترسی سریع
عبور از تاریخ