عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

یك هفته در عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد و نگاهی به شهر سازی ایران باستان در دوران ساسانیان

نگاهی به شهر سازی ایران باستان در دوران ساسانیان در برنامه عبور از تاریخ از زبان خسرو معتضد.

1395/06/23
|
10:07
|

عبور از تاریخ از شنبه تا چهازرشنبه از شبكه جوان ساعت 12

دسترسی سریع
عبور از تاریخ