عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

نگاهی به پایتخت ایران در دوران ساسانیان در عبور از تاریخ

بررسی تاریخ شهرهای ایران در دوران ساسانیان توسط خسرو معتضد در عبور از تاریخ رادیو جوان

1395/05/10
|
08:49
|

عبور از تاریخ با اجرای خسرو معتضد هر روز از رادیو جوان ساعت 12

دسترسی سریع
عبور از تاریخ